ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. Algemeen

 

1.1. De rechtsverhouding tussen Mudita Studio (Everix Patricia), met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Mosselgoren 136, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0658.803.709 en de Klant, wordt beheerst door de tussen hen gesloten overeenkomst / offerte, onderhavige algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’.

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord tussen partijen, op de algemene voorwaarden van de Klant.

 

  1. De Overeenkomst

2.1.Alle offertes of voorstellen van overeenkomst afkomstig van Mudita Studio zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen.

De overeenkomst wordt gesloten indien de partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigen door (digitale) ondertekening ervan of door bevestiging van (een) afspra(a)k(en) via e-mail.

 

2.2.In afwijking van hetgeen werd bepaald onder hoofding 2.1., zal begin van uitvoering van een opdracht door Mudita Studio gelden als voldoende bewijs van de instemming door de Klant, als aanvaarding van de voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende diensten te factureren.

 

2.3.Door de ondertekening  of bevestiging van de overeenkomst erkent de Klant de beschrijvingen van de diensten, zoals opgenomen in de overeenkomst of zoals meegedeeld per e-mail, ten volle te begrijpen. De Klant weet dat alles wat niet expliciet vermeld staat in de overeenkomst of e-mail ook niet door Mudita Studio uitgevoerd wordt.

 

2.4.De diensten zullen verleend worden zoals beschreven in de laatst ondertekende versie van de overeenkomst of de laatst bevestigde versie per e-mail, die alle eventuele oudere versies vervangt. Mudita Studio bepaalt de plaats van uitvoering van de overeenkomst en tracht rekening te houden met de verzuchting van de Klant, zonder dat deze verzuchtingen haar kunnen binden.

 

2.5.Als de Klant na ondertekening of bevestiging van de overeenkomst wijzigingen wenst door te voeren, zal men deze wijzigingen schriftelijk aanvragen.

De gevraagde wijziging zal slechts uitgevoerd worden door Mudita Studio na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Mudita Studio en mits schriftelijk akkoord van de Klant omtrent een eventuele meerprijs die de wijziging met zich mee brengt.

 

2.6.De Overeenkomst beperkt zich tot de hierin opgenomen diensten.

De Overeenkomst wordt opgemaakt op basis van de door de Klant gegeven informatie.

De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

 

2.7. Het is mogelijk dat bepaalde sessies opgenomen worden. De Klant wordt hier steeds van op de hoogte gebracht. Mudita Studio kan de betreffende opnames gebruiken om deze aan derden aan te bieden als ondersteunend materiaal, als opgenomen workshop / cursus te koop aanbieden. Op geen enkel moment zal de Klant zichtbaar / hoorbaar zijn in deze opname. Zo dit toch het geval zou zijn, zal de opname zo worden bewerkt dat alle elementen die potentieel naar de Klant verwijzen, verwijderd worden.

 

2.8. Gedurende periodes van sluiting, bijvoorbeeld n.a.v. verlof- en/of vakantieperiodes, kunnen er geen sessies worden ingepland en zal Mudita Studio in principe niet rechtstreeks bereikbaar zijn. Zo er toch een sessie ingepland zou zijn, behoud Mudita Studio zich het recht voor om deze sessie te verplaatsen naar een ander moment en dit in onderling overleg met de Klant.

 

 

  1. Prijs

3.1. De prijs van de diensten zal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, bepaald worden op basis van bepalingen in de overeenkomst.

 

3.2.Wijziging van deze prijs is mogelijk indien de Klant wijzigingen doorvoert aan de overeenkomst, conform punt 2.5., dan wel om bijkomende dienstverlening verzoekt.

In het geval van wijzigingen zullen dezen maar worden aanvaard door Mudita Studio indien zij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd én indien de Klant schriftelijk zijn akkoord heeft betuigt omtrent de eventuele meerprijs.

 

3.3.Tenzij uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn alle vermelde prijzen exclusief B.T.W.

 

  1. Facturatie en betaling

4.1.Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, zal Mudita Studio voorafgaand aan haar dienstverlening een factuur overmaken aan de Klant.

Deze factuur dient door de klant voldaan te worden vóór aanvang van de betreffende dienstverlening.

 

4.2.De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Mudita Studio.

Als verzendingsdatum van de factuur zal worden aangenomen de datum dewelke wordt vermeld op de factuur.

 

4.3.Facturen die niet binnen de 8 kalenderdagen, na de verzending ervan, schriftelijk geprotesteerd worden, zijn door de Klant aanvaard.

 

4.4. Bij laattijdige betaling van een factuur zal de dienstverlening door Mudita Studio worden opgeschort.

 

4.5. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke.

Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan 10% per jaar.

Bovendien zal de Klant vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gehouden zijn tot betaling van een forfaitair bedongen schadevergoeding van 10%.

Deze forfaitaire schadevergoeding kan nooit lager zijn dan 50,00 EUR.

De gerechtelijke invorderingskosten, onder meer kosten van dagvaarding, rolrechten, rechtsplegingsvergoeding,… zijn niet begrepen in dit schadebeding.

Mudita Studio kan een hogere schadevergoeding vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

 

4.6.Mudita Studio houdt zich het recht voor uitvoering van de dienstverlening op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden bij niet (tijdige) betaling door de Klant.

 

4.7.Indien de Klant niet of te laat komt opdagen voor zijn / haar afspraak zonder Mudita Studio hiervan op de hoogte te brengen, minstens 24 uur op voor de betreffende afspraak, zal de afspraak volledig worden aangerekend conform de overeenkomst.

Er zal geen terugbetaling plaatsvinden door Mudita Studio, noch zal de betreffende sessie worden verlengd.

In het geval de betaling nog niet werd uitgevoerd door de Klant, zal Mudita Studio de afspraak kunnen aanrekenen en factureren.

 

4.8. Indien Mudita Studio een afspraak annuleert binnen 24 uur voor de betreffende afspraak, zal de Klant de keuze hebben te opteren voor een terugbetaling van deze afspraak, dan wel voor een kosteloze nieuwe afspraak op een later tijdstip.

Indien Mudita Studio de afspraak – buiten gevallen van overmacht, vb. door ziekte – niet tijdig kan laten doorgaan, zal de betreffende sessie, in de mate van het mogelijk, worden verlengd. Indien dergelijk verlenging niet mogelijk zou blijken (vb. omdat er reeds een andere sessie gepland staat in aansluiting op de betreffende sessie), kan de klant het vervolg van de sessie op een ander moment opnemen en dit op een tijdstip dat in onderling overleg zal worden vastgelegd.

 

  1. Beroep op derden

5.1.Mudita Studio kan beslissen om, voor de goede uitvoering van de overeenkomst, beroep te doen op derden.

Het nemen van deze beslissing, alsook de keuze van de betreffende derde, zal steeds in overleg met de Klant gebeuren.

 

5.2.Mudita Studio is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.

 

  1. Aansprakelijkheid

6.1.Mudita Studio neemt uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich.

Enkel bewezen fouten in de uitvoering van haar opdracht kunnen de aansprakelijkheid van Mudita Studio met zich meebrengen.

In geen geval is Mudita Studio aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder begrepen schade geleden door derden.

 

6.2.De aanspakelijkheid van Mudita Studio is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan Mudita Studio worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Klant als aan derden.

 

6.3.Mudita Studio (Everix Patricia) of haar aangestelde / onderaannemer is géén arts en heeft ook geen enkele intentie om medisch advies te verstrekken. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een gekwalificeerde zorgverlener en/of arts / specialist. Noch is deze informatie bedoeld voor het diagnosticeren en het behandelen van een gezondheidsprobleem van de Klant of een derde.

De dienstverlening is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden met oog op zelfontwikkeling en vormt geen medisch advies.

Als de Klant meent dat er sprake is van een medisch probleem dient hij contact op te nemen met diens huisarts en Mudita Studio hier onverwijld van in kennis stellen.

 

  1. Overmacht

7.1. De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien één van de partijen daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, waaronder de redelijke onmogelijkheid om zijn/haar verbintenis uit te voeren. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende zaken waarop de partij die de overmacht inroept geen invloed kan uitoefenen zoals onder andere, maar niet beperkt tot ziekte, brand, ongevallen, weerverlet, overmacht van de toeleverancier van een van de partijen, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, stakingen of lock-out, oproer, terrorisme(dreiging), oorlogen en hun gevolgen, en alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze moeilijker maken dan op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst het geval was. Als de overmacht in onzen hoofde langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

  1. Ontbinding

8.1.Elk van de partijen behoudt zich het recht voor om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke werking, door de loutere verzending van een aan de wederpartij per post aangetekende brief in de volgende gevallen: herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen door de wederpartij, zoals het niet nakomen van afspraken zonder voorafgaandelijke verwittiging, indien de wederpartij zich in staat van faillissement, collectieve schuldenregeling of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is; ingeval de wederpartij weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de wederpartij onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt; ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de wederpartij.

 

8.2.Elke partij kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ter zake door een aangetekend schrijven in gebreke gesteld te zijn, zich verder schuldig maakt aan een duidelijk omschreven grote nalatigheid m.b.t. de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

 

8.3.Ontbinding zal de wederpartij niet ontheffen van zijn verplichting om alle aan de ontbinding voorafgaande, geleverde diensten te betalen

 

Intellectuele eigendom

 

9.1.Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Mudita Studio alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, video’s, etc.

9.2.De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Mudita Studio worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

9.3.De Klant verplicht zich tot geheimhouding van de door Mudita Studio aan hem / haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. De Klant verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 

 

  1. Verwerking van persoonsgegevens

10.1.In het kader van het sluiten van een overeenkomst met de Klant, alsook in het kader van de uitvoering hiervan, zullen er persoonsgegevens worden verwerkt door Mudita Studio.

In het kader van deze verwerking zal Mudita Studio in aanmerking komen als verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende Belgische wetgeving hieromtrent.

Hoe Mudita Studio concreet met persoonsgegevens omgaat, kan u specifieker terugvinden in haar privacyverklaring (https://muditastudio.be/cookie-policy/).

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1.Alle geschillen die rijzen tussen de Klant en Mudita Studio zullen worden beheerst door het Belgische recht.

 

11.2.In het kader van voormelde geschillen zijn enkel de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.